ผู้ผลิตถุงพลาสติก ถุงช้อปปิ้ง ถุงขยะ ฉลากพลาสติก

Facebook TH EN


ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม > วิฑูรย์’เปล่าดองใบอนุญาตโรงงาน เข้มเพื่อความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม

    จากที่มีแหล่งข่าวจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่ามีผู้ยื่นขอใบอนุญาตการประกอบกิจการโรงงานตกค้างอยู่ 100-200 ฉบับ (โรงงาน) อันเกิดจากการที่ฝ่ายการเมืองสั่งเพิ่มขั้นตอนการอนุมัติ ด้วยวิธีมีคำสั่งแต่งตั้ง “คณะกรรมการกลั่นกรองอนุญาตโรงงาน” ขึ้นมานั้น

    เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ชี้แจงว่า การที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาอนุญาตโรงงานบางประเภท ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมขึ้น ก็เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองพิจารณาอนุญาตโรงงานก่อนที่จะมีการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนุญาตขยายโรงงาน ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการมาขออนุญาตประกอบกิจการจำนวน 80 ราย และได้ผ่านการพิจารณาไปแล้ว แต่ยังคงต้องมีการปรับแก้เงื่อนไข 50 ราย ยังคงเหลือที่ต้องพิจารณาอีกประมาณ 30 รายเท่านั้น ทั้งนี้เป็นเพราะยังมีข้อที่ต้องพิจารณาและต้องให้ผู้ประกอบการเหล่านั้นปรับปรุงวิธีการ หรือแก้ไขข้อกำหนดด้านที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน อาทิ โรงงานไฟฟ้า โรงงานพลาสติก แปรรูปไม้ยางพารา เครื่องประดับ ก๊าซชีวภาพ และ โรงงานคัดแยกของเสีย เป็นต้น

    “เราเข้มงวดเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ดังจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมา มีการระเบิดที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งเกิดขึ้นถึง 2 ครั้งด้วยกัน และล่าสุด มีเหตุระเบิดที่โรงกลั่นน้ำมันบางจาก ก็เป็นเรื่องของคณะกรรมการฯ ที่ต้องควบคุมอย่างใกล้ชิดเช่นกัน จึงทำให้การออกใบอนุญาตนั้นอาจเกิดความล่าช้า ซึ่งถ้ามองในด้านของเศรษฐกิจอาจจะเป็นการทำให้เสียโอกาสไปบ้าง แต่เราต้องการให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนน้อยที่สุด”

    นสพ.สยามธุรกิจ
    ประจำวันที่ 21-24 กรกฎาคม 2555