ผู้ผลิตถุงพลาสติก ถุงช้อปปิ้ง ถุงขยะ ฉลากพลาสติก

Facebook TH EN


News Events

News & Events > วิกฤติการเมืองป่วน เอสเอ็มอีป่วย-ศูนย์กลาง AEC กระทบ!

  ถึงคิวกลุ่มภาคกลางตอนล่าง กสอ.เพิ่มศักยภาพรองรับ AEC
  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เล็งเห็นศักยภาพและการเติบโต ศก.ภาคกลางตอนล่าง 2 ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมเพชรบุรี จัดสัมมนาพิเศษเพื่อเติมเต็มความรู้ให้กับผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่ใกล้เคียงเตรียมพร้อมสู่ AEC
  นางอรรชกา สีบุญเรือง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กสอ. ได้ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี จัดการสัมมนาและบรรยายพิเศษ เรื่อง "เพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรมรุก AEC"เพื่อสร้างความตื่นตัวและความเข้าใจถึงผลกระทบในภาคอุตสาหกรรมเมื่อเข้าสู่ AEC ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEsรวมทั้งให้ความรู้ในเรื่องสิทธิประโยชน์และการส่งเสริมการลงทุน ตลอดจนการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น SMEs ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ราชบุรี และกาญจนบุรี

  ปัจจัยที่จัดงานสัมมนาครั้งนี้นอกจากทางกรมได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ซึ่งมีโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 4 สาขาหลัก ได้แก่ ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การค้าส่ง และการค้าปลีกและการบริการ และมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (GRP)กว่า 5 แสนล้านบาท มีความพร้อมทั้งในด้านทำเลที่ตั้ง และสภาพเศรษฐกิจ ประกอบกับผู้ประกอบการมีความตื่นตัวในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ AEC

  นอกจากนี้จากข้อมูลยังพบว่า ผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ยังมีความเข้าใจในเรื่อง AEC ไม่มากนักเมื่อเทียบกับกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับขีดความ สามารถของธุรกิจทั้งเชิงรุกและเชิงรับให้กับธุรกิจของตนเอง ทั้งในด้านคุณภาพของสินค้าซึ่งมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก หากต้องการขยายตลาดไปสู่ต่างประเทศ

  "การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพื่อสร้างตลาดและฐานการผลิตที่เป็นหนึ่งเดียวกัน นับเป็นการเพิ่มอำนาจการต่อรองในเวทีการค้าโลกมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็สามารถสร้างโอกาสและส่งผลกระทบให้กับประเทศไทยในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมการผลิต ภาคการค้า และการบริการ" อธิบดี กสอ.กล่าว

  ด้านนายบรรเทิง นวมภักดี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี มีศักยภาพสูงในการประกอบกิจการทั้งทางด้านภูมิศาสตร์และการเพาะปลูก มีโรงงานอุตสาหกรรมกว่า 700 โรงงาน ประกอบด้วย อุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม การแปรรูปโลหะ พลาสติก และโอท็อป โดยสินค้าที่ผลิตส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพื่อส่งการออกทั้งในประเทศและต่าง ประเทศ อาทิ น้ำตาลโตนด กล้วย สับปะรด และอาหารทะเลตากแห้ง เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้จัดเป็นสินค้าโดดเด่นของจังหวัดและมีศักยภาพในการ สร้างมูลค่าเพิ่มและควรให้การส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC จึงเป็นเรื่องที่อุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีควรให้ความสำคัญเป็น อย่างยิ่งเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันในตลาดการค้าเสรีได้
  คอลัมน์ : AEC News / THAN AEC

  นสพ.ฐานเศรษฐกิจ AEC world
  ประจำวันที่ 16-19 มีนาคม 2557