ผู้ผลิตถุงพลาสติก ถุงช้อปปิ้ง ถุงขยะ ฉลากพลาสติก

Facebook TH EN


News Events

News & Events > CSR นวพลาสติก สร้างองค์กรแข็งแรง สร้างพลังเพื่อสังคม

  องค์กรธุรกิจใดที่สามารถยืนหยัดมาได้ยืนยาว นอกจากจะต้องมีจุดแข็งด้านผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้ว ยังจะต้องมีหลักในการบริหารจัดการเชิงธุรกิจให้สมดุลในทุกภาคส่วน แต่ที่สำคัญยิ่งคือ ภาคธุรกิจจะต้องมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจด้วย 

  เช่นเดียวกับบริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด ในฐานะที่บริษัทเป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างทั้งท่อพีวีซี ตราช้าง และวัสดุก่อสร้างจากไวนิล แบรนด์ WINDSOR ภายใต้เครือเอสซีจีที่มีอายุยาวนานมาถึง 100 ปี จนทำให้นวพลาสติกที่แม้จะมีการก่อตั้งมาเพียง 40 ปี แต่ยังยึดมั่นต่อการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน ตามพันธกิจหลักของเครือเอสซีจีมาตลอด โดยมีการดำเนินโครงการ CSR ตอบแทนผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

  วางฐานซีเอสอาร์จากภายใน

  "ธีรัตถ์ อุทยานัง" กรรมการผู้จัดการ บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด อธิบายว่า สิ่งแรกของ CSR ในแบบนวพลาสติก คือ ต้องเกิดขึ้นจากภายในองค์กรก่อน โดยเริ่มที่พนักงาน ด้วยการให้ทุกคนมองสิ่งที่ทำอยู่ในแต่ละวัน เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานทั้งระบบให้สูญเปล่าน้อยที่สุด ลดสิ่งที่เคยจำเป็นให้ไม่จำเป็นเพื่อช่วยลดต้นทุนองค์กร แต่ต้องไม่กระทบต่อคุณภาพสินค้า นี่เป็นวิธีการเพิ่มผลผลิตอีกทางหนึ่ง ภายใต้แนวคิด Lean ที่แปลว่า ผอมบาง หรือจะเปรียบว่าพอเพียงก็ได้

  "Lean เป็นศูนย์กลางการทำงานของทุกคน ตั้งแต่ระดับอำนวยการจนถึงระดับปฏิบัติการ ทุกคนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้างานจริง ด้วยการหาวิธีปรับปรุงหรือแก้ไขงานที่ลดต้นทุนมากที่สุด จนเกิดความชำนาญเป็นองค์ความรู้ที่เป็นระบบเห็นผลต่อเนื่อง จนทำให้นวพลาสติกได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น สาขาการเพิ่มผลผลิต และรางวัล Thai Lean Award ระดับ Golden"

  อีกหัวใจสำคัญของ Lean คือ ต้องดูแลพนักงานควบคู่ไปด้วย เพราะเราบอกให้เขาลดสิ่งที่ไม่จำเป็น และเพิ่มสิ่งที่จำเป็น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งอาจทำให้ความสะดวกสบายอาจเปลี่ยนไปจากเดิม เราต้องเข้าไปเพิ่มคุณภาพชีวิตให้เขา เช่น การตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์, การอบรม, การกู้ยืม ไปจนถึงให้คำปรึกษาทั่วไป

  "ธีรัตถ์" บอกว่า ผลพลอยได้ที่ตามมาคือ พนักงานเกิดความภาคภูมิใจกับสิ่งที่ทำอยู่ พร้อมจะร่วมมือกับกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจ นี่คือจุดเริ่มต้นสำคัญที่เป็นแรงผลักดันให้พนักงานนวพลาสติกเข้าไปมีส่วนในกิจกรรมซีเอสอาร์เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน มากกว่าที่จะทำแบบฉาบฉวย

  แบ่งปันความรู้สู่ภายนอก

  ด้วยผลสำเร็จที่จับต้องได้ จากการปรับปรุงผลผลิตด้วยแนวคิด Lean ที่ค่อนข้างเร็วกว่ารายอื่น นวพลาสติกจึงทำซีเอสอาร์ด้วยการแบ่งปันความรู้ โดยเปิดให้หลายหน่วยงานทั้งจากสถาบันการศึกษา, หน่วยงานราชการ, ภาคเอกชน รวมทั้งภายในเครือเอสซีจี ที่สนใจการปรับระบบงานเพื่อเพิ่มผลผลิต เข้ามาดูระบบการจัดการในโรงงานนวพลาสติกอย่างต่อเนื่อง

  ขณะเดียวกัน ก็นำความรู้ออกไปแบ่งปันให้หน่วยงานต่าง ๆ ด้วย เช่น เวทีของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น หรือกระทรวงอุตสาหกรรม ที่นำนวพลาสติกไปเป็นต้นแบบในการปรับใช้ Lean กับกลุ่มเอสเอ็มอี แม้กระทั่งโรงพยาบาลจุฬาฯที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับภาคการผลิต ก็มาเรียนรู้จากที่นี่ด้วยเช่นกัน

  "ธีรัตถ์" กล่าวเพิ่มเติมว่า การแบ่งปันทักษะและประสบการณ์สู่เยาวชนและกลุ่มคนรุ่นใหม่ เป็นอีกหนึ่งองค์ความรู้ที่นวพลาสติกให้ความสำคัญ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับ ปวส.และปริญญาตรี หลากสาขาทั้งวิศวกรรมศาสตร์, ช่างเทคนิค, บริหารงานบุคคล หรือสายพาณิชย์ ฯลฯ เข้ามาฝึกงานประจำปีใน 2 รูปแบบ คือ ฝึกช่วงปิดภาคเรียน 2 เดือน กับแบบสหกิจศึกษา 7 เดือน เพื่อเตรียมความพร้อมด้านทักษะอาชีพ และเพิ่มประสบการณ์ให้กับตัวเองก่อนออกไปทำงานจริง

  โดยมีพนักงานระดับสูงของนวพลาสติกเป็นพี่เลี้ยงถ่ายทอดความรู้อย่างใกล้ชิด ซึ่งนักศึกษาบางส่วนเมื่อจบมาแล้วก็มาทำงานที่นวพลาสติกด้วยทั้งยังดำเนินโครงการต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ หรือบริษัทเอกชน ที่มีมุมมองวิสัยทัศน์สอดคล้องกันอย่างต่อเนื่อง อาทิ กับสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ที่ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านงานท่อและสุขภัณฑ์ให้กับกลุ่มนักศึกษาวิชาชีพ หรือจัดโครงการ Chang Young Engineer Camp ในกลุ่มนักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น

  "จะเห็นได้ว่า Lean คือการให้ความรู้คนทั้งในระดับองค์กร ภาคธุรกิจทั่วไป หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์ โดยจะเน้นให้กับกลุ่มเด็กนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวส. และมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานจริง"

  การให้ที่ไม่เป็นภาระ

  การให้ หรือการบริจาคสาธารณูปโภค ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมของนวพลาสติก แต่การให้ของที่นี่จะแตกต่างจากหน่วยงานทั่วไป เพราะของที่ให้จะต้องเป็นสิ่งที่ชุมชนและสังคมต้องการใช้จริง ๆ ที่สำคัญต้องเป็นการให้ที่ไม่เป็นภาระ ไม่ว่าจะเป็นการดูแล ซ่อมแซม รักษา ที่มักส่งผลต่อภาระของผู้รับในระยะยาว หนึ่งในโครงการที่นวพลาสติกให้ความสำคัญ และเข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง คือ โครงการสร้างอาคารสาธารณประโยชน์ของเครือเอสซีจี ที่ทำต่อเนื่องมากว่า 30 ปี โดยจะรวบรวมวัสดุก่อสร้างของทุกบริษัทในกลุ่ม และนำพนักงานชมรมอาสาฯไปร่วมสร้างอาคารสาธารณประโยชน์ให้แก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ ปัจจุบันมีอาคารที่สร้างแล้วเสร็จประมาณ 32 อาคารเรียน

  สำหรับวัสดุก่อสร้างที่นวพลาสติกนำมาร่วมในโครงการ คือ ประตู หน้าต่างไวนิล ที่มีความทนทานต่อทุกสภาวะอากาศ และนำไปใช้ได้กับทุกภูมิภาคของเมืองไทย มีอายุการใช้งานยาวนาน ทั้งยังช่วยลดความกังวลในการดูแลรักษา จึงสามารถตอบโจทย์การให้ไม่เป็นภาระได้เป็นอย่างดี

  นอกจากนี้ ยังมีอีกหนึ่งวิธีการให้ที่กลายเป็นประเพณีนิยมของที่นี่ คือ การทำบุญกับวัด ที่บริษัทจะสนับสนุนด้านอุปกรณ์รถขนส่ง ส่วนหน้าที่ของพนักงานคือการลงแรงไปร่วมทำบุญ ซึ่งกลายเป็นเรื่องดี พนักงานหลายคนที่ไม่เคยเข้าวัดทำบุญก็จะทำด้วยความเต็มใจ ทั้งที่เป็นวันหยุด

  "ธีรัตถ์" บอกว่า จากการปลูกฝังการสร้างความสามัคคีผ่านกิจกรรมซีเอสอาร์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้วันนี้วิธีคิดของคนนวพลาสติกเปลี่ยนไป รู้จักการทำงานเป็นทีมมากขึ้น จนทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ ผลิตภัณฑ์ของนวพลาสติกกลายเป็นแบรนด์ที่มีการเติบโต และพร้อมแข่งขันในตลาด เช่น ท่อตราช้าง ที่มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นลำดับต้น ๆ ส่วนของ Windsor เองก็เชื่อว่าเป็นสินค้าประตูหน้าต่างไวนิลอันดับหนึ่งในเมืองไทย

  เพราะหัวใจสำคัญด้านซีเอสอาร์ของนวพลาสติก คือการสร้างบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้ มีประสบการณ์ และสร้างทีมเวิร์กที่แข็งแกร่ง โดยองค์กรจะวางบทบาทในการคอยกำกับ ดูแล สนับสนุนให้ขับเคลื่อนไปด้วยกัน ซึ่งจากที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้วันนี้นวพลาสติกจึงมีทีมงานและบุคลากรคุณภาพ ที่คอยเป็นแรงผลักดันสำคัญให้องค์กรเกิดความก้าวหน้าทั้งในเชิงธุรกิจ หรือการพัฒนาชุมชน สังคมร่วมกัน

  นสพ.ประชาชาติธุรกิจออนไลน์
  ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2556