ผู้ผลิตถุงพลาสติก ถุงช้อปปิ้ง ถุงขยะ ฉลากพลาสติก

Facebook TH EN


ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม > \"รักษ์โลก\" เริ่มต้นที่... นวัตกรรมการก่อสร้างเพื่อ สวล.

  กฤตภาวะโลกร้อนได้สร้างจิตสำนึกในท่วงทำนอง "สำนึกรักษ์โลก" อย่างแพร่หลาย เราเริ่มมองเห็นกันแล้วว่าทุกกิจกรรมในการดำเนินชีวิตมีผลต่อการสร้างภาวะโลกร้อน รวมไปถึงการสร้างที่อยู่อาศัยของมนุษย์ "ศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ตั้งเติมสิริกุล" อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีโยธา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ได้แสดง ความคิดเห็นแบบเปิดมุมมองในประเด็น "ผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมจากการสร้าง ที่อยู่อาศัยของมนุษย์"

  จากอดีตมนุษย์ใช้ไม้ในการสร้างที่อยู่อาศัย การตัดไม้ทำลายป่าส่งผลกระทบอย่างรุนแรง ต่อเมื่อมีการพัฒนาวัสดุอื่นทดแทนการใช้ไม้ นำไปสู่การก้าวเข้ามาของยุค "ซีเมนต์ คอนกรีต และเหล็ก"

  แต่ทว่าแม้จะมีความพยายามนำซีเมนต์ คอนกรีตที่ใช้แล้วกลับมารีไซเคิล แต่ก็เป็นสิ่งที่ไม่คุ้มค่านักเพราะใช้พลังงานมากกว่าและใช้การลงทุนสูงกว่าการผลิตใหม่ นำไปสู่คำถามต่อยอดที่ว่า "วงการก่อสร้างในปัจจุบันมีนวัตกรรมอะไรบ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม"

  "อ.สมนึก" ระบุว่า นวัตกรรมเริ่มได้ทุกขั้นตอนตั้งแต่ "การออกแบบ" ที่เน้นความคงทนอายุการใช้งาน คำนึงถึงการประหยัดพลังงาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น ในเมืองที่มีอากาศหนาวเย็นต้องออกแบบให้ สิ่งก่อสร้างกักเก็บความร้อนไว้ได้เพื่อลดการใช้พลังงานอย่างไม่คุ้มค่า เป็นต้น

  "การเลือกวัสดุ" ปัจจุบันเกิดนวัตกรรมนำกากของเสีย เช่น แกลบ เศษวัสดุ ขยะ พลาสติก น้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วมาร่วมเผาในเตาเผาปูนซีเมนต์ โดยใช้อุณหภูมิสูงกว่า 1,000 องศาเซลเซียส นอกจากจะใช้เป็นเชื้อเพลิงที่ดีแล้ว ยังกลายสภาพเป็นวัตถุดิบของการผลิตปูนซีเมนต์อีกด้วย

  อีกหนึ่งนวัตกรรมที่ใช้อย่างแพร่หลายคือ การนำ "เถ้าลอย" จากการเผาถ่านหินมาผสมกับปูนซีเมนต์เพื่อผลิตคอนกรีตสำหรับใช้ในการก่อสร้าง (เถ้าลอย แท้จริงคือขยะและของเสียที่ควรกำจัด แต่เมื่อนำไปผสมกับปูนจะมีคุณสมบัติ คล้ายปูนซีเมนต์ จึงนำมาใช้ทดแทนกันได้บางส่วน) เนื่องจากมาตรฐานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันมีการกำหนดให้คำนวณได้ว่า วัสดุก่อสร้างแต่ละชนิดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เท่าไรในกระบวนการผลิต เพื่อสร้างความตระหนักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับผู้ผลิต และผู้บริโภคทั่วไป

  "การก่อสร้าง" การที่ผู้รับเหมาก่อสร้างสามารถบอกผู้บริโภคได้ว่า ตึกที่ก่อสร้างเสร็จแล้วนั้นปล่อยก๊าซ CO2 ออกมาจากกระบวนการก่อสร้างเท่าไร

  นอกจากจะเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว ยังสร้างความตระหนักให้กับประชาชนได้ทราบด้วยว่าสิ่งก่อสร้างใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นได้ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว

  ทุกกิจกรรมของการก่อสร้างจะถูกคำนวณออกมาเป็นตัวเลข เช่น การใช้เครน จะมีการคำนวณว่าเครนดังกล่าวใช้ไฟฟ้าไปเท่าไหร่ และคำนวณการปล่อย CO2 ออกมาเท่าไหร่ แน่นอนว่าในอนาคตจะมีการกำหนดมาตรฐานของตึก Green Building ในด้านการปลดปล่อยก๊าซ CO2 ออกมาจากกระบวนการก่อสร้าง ด้วย

  "การบำรุงรักษา" แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

  1)การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน โดยวางแผนระยะยาวซึ่งเมื่อคำนวณในเชิงเศรษฐศาสตร์แล้ว การบำรุงรักษาประเภทนี้จะมีค่าใช้จ่ายถูกและคุ้มค่า

  2)การบำรุงรักษาเชิงแก้ไข คือการบำรุงรักษาหลังจากที่สิ่งก่อสร้างเกิดความเสียหายขึ้นแล้ว ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายที่สูง โดยหากทิ้งปัญหาไว้เป็นระยะเวลานาน ค่าบำรุงรักษาจะเพิ่มเป็นทวีคูณ

   

  ที่มา ประชาชาติธุรกิจ