ผู้ผลิตถุงพลาสติก ถุงช้อปปิ้ง ถุงขยะ ฉลากพลาสติก

Facebook TH EN


ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม > 10 วิธีรักษ์โลก

  1. ตั้งจุดรับคืนป้ายชื่อของผู้เข้าร่วมประชุมบริเวณทางออกเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

  2. ลดการใช้ภาชนะที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งที่ทำจากวัสดุจำพวก โฟม พลาสติก กระดาษ

  3. ลดการใช้แสงไฟในการประดับตกแต่งตามซุ้มต่างๆ

  4. เตรียมถังขยะแยกประเภทสำหรับขยะรีไซเคิล ได้แก่ กระดาษ ขวดพลาสติก แก้ว กระป๋องและขยะมูลฝอยทั่วไป อย่างเพียงพอและชัดเจน เพื่อให้สามารถแยกประเภทขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  5. เลือกใช้วัสดุรีไซเคิล (Recyclable materials) หรือนำวัสดุที่เหลือจากการใช้ ครั้งที่ผ่านมา มาใช้ซ้ำ (Reuse of materials) เช่น พรม บอร์ด บู๊ทจัดงาน ป้ายชื่อ

  6. ลดการใช้กระดาษเป็นสื่อเผยแพร่โดยสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมเก็บข้อมูลสื่อเผย แพร่ในรูปอิเล็คโทรนิกไฟล์ใน Memory stick ที่ผู้เข้าร่วมงานเตรียมมา หรือค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของงานนั้น

  7. ให้ข้อมูลการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะแก่ผู้เข้าร่วมงานที่จะเดินทางมายังสถานที่จัดงานและที่พักก่อนถึงวันจัดงาน

  8. ตั้งจุดรับคืนของที่ระลึกและของที่แจกภายในงานเพื่อนำไปให้แก่องค์กรที่มีความต้องการ

  9. เลือกของที่ระลึกที่ทำจากวัสดุรีไซเคิลหรือวัสดุที่ผ่านการใช้งานแล้ว

  10. เตรียมภาชนะเพื่อรองรับใบปลิว แผ่นพับที่ผู้ร่วมงานไม่ต้องการบริเวณทางออก เพื่อเป็นการแยกขยะก่อนนำไปรีไซเคิล รวมทั้งป้ายชื่อผู้เข้าร่วมเพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำ

  ขอขอบคุณ
  Ryt9.com