ผู้ผลิตถุงพลาสติก ถุงช้อปปิ้ง ถุงขยะ ฉลากพลาสติก

Facebook TH EN


ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม > โครงงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมพลาสติกเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

  ความเป็นมาของโครงการ
       อุตสาหกรรมพลาสติกของไทยเป็นหนึ่งในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมที่ต้องมีการ ปรับตัวและเร่งพัฒนาศักยภาพมากขึ้น หลังจากการลดภาษีภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area : AFTA) สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทยได้ตระหนักถึงผลกระทบในระยะยาวที่จะเกิดขึ้นกับ อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการพลาสติกของไทย จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมพลาสติกเพื่อรองรับ การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)”
       โครงการนี้ เป็นโครงการนำร่องของสมาคมที่ได้นำเสนอเข้าคณะกรรมการกองทุน FTA ของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งมีกรมการค้าต่างประเทศเป็นผู้บริหารดูแลกองทุน และได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการกองทุนและให้เริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2557 และใช้ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี 6 เดือน โดยสมาคมได้รับความร่วมมือจาก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับเป็นที่ปรึกษาโครงการ

  จุดประสงค์ของโครงการ
       เพื่อให้กลุ่มผู้ประกอบการพลาสติกทุกกลุ่มมีความพร้อมและสามารถพัฒนา ศักยภาพตนเองให้มากขึ้นเพื่อรองรับการแข่งขันภายใต้ AEC ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

  กิจกรรมในโครงการ ประกอบด้วย
       1. การจัดประชุมระดมสมองกับผู้ประกอบการ ในภาคเหนือ ภาคะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออก และในกรุงเทพ/ปริมณฑล รวม 5 ครั้ง
       2. การออกสำรวจในประเทศ โดยการส่งแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ
       3. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านเทคนิคและความรู้ให้กับบุคลากรของผู้ประกอบการในประเทศ
       4. การสำรวจและวิจัยข้อมูลในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ โดยหลังจากมีการดำเนินงานตามโครงการแล้วจะมีการจัดประชุมสัมมนาเพื่อประเมิน ผลและรายงานผลการศึกษาวิจัยเพื่อเผยแพร่ให้ผู้ประกอบการรวม 3 ครั้ง

  การดำเนินงานในปี 2558 (มกราคม)
       23 มกราคม 2558 จัดประชุมระดมสมองกับผู้ประกอบการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ณ โรงแรมสีมาธานี
       30 มกราคม 2588 จัดประชุมระดมสมองกับผู้ประกอบการในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
  ณ โรงแรมเมเปิล บางนา

  สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย
  ประจำปี 2557-2558