ผู้ผลิตถุงพลาสติก ถุงช้อปปิ้ง ถุงขยะ ฉลากพลาสติก

Facebook TH EN


ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม > สหรัฐฯ ออกกฎเหล็กเครื่องประดับสำหรับเด็ก

  2554 หน่วยงาน American Society for Testing and Method (ASTM) สหรัฐอเมริกาได้อนุมัติมาตรฐาน ASTM F2923-11 ว่าด้วยมาตรฐานความปลอดภัยเครื่องประดับสำหรับเด็ก วิธีการทดสอบและการจำกัดปริมาณแคดเมียมในสินค้าเครื่องประดับสำหรับเด็กที่ทำจากโลหะ โดยปรับใช้จากข้อกำหนดของ the US Consumer Product Safety Commission (CPSC) วัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับเด็ก สาระสำคัญดังนี้

  1.มาตรฐานใหม่ครอบคลุมอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากเครื่องประดับสำหรับเด็ก แม่เหล็ก แบตเตอรี่ นิกเกิล ตะกั่วจากสีและที่อยู่ในพื้นผิว รวมทั้งโลหะหนักอื่นๆ ที่ใช้เคลือบพื้นผิว

  2.เครื่องประดับสำหรับเด็ก หมายถึง เครื่องประดับที่ออกแบบหรือตั้งใจผลิตเพื่อให้ใช้กับเด็กอายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ 12 ปี เช่น Fine and Fashion Jewelry แต่ไม่รวม เครื่องประดับที่ใช้กับตุ๊กตาเด็กเล่น,กระเป๋า,เข็มขัด และรองเท้า

  3.ข้อกำหนดเกี่ยวกับสารเคมี
       3.1 ตะกั่วในพื้นผิว : ให้มีตะกั่วได้ไม่เกิน 100 ppm. ทั้งนี้ ไม่รวมตะกั่วในสิ่งทอ ไม้ โลหะมีค่า หินมีค่า วัสดุที่มีแหล่งกำเนิดจากพืชหรือสัตว์ ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมาย Consumer Product Safety Improvement Act (CPSIA)
       3.2 สารละลายโลหะหนักที่ใช้เคลือบพื้นผิว : กำหนดปริมาณสูงสุดของสารละลายโลหะหนักดังนี้
              Soluble Heavy Metal Maximum Levels : ppm
              Antimony 60
              Chromium 60
              Arsenic 25
              Mercury 60
              Barium 1,000
              Selenium 500
              Cadmium 75
       3.3 แคดเมียมในวัสดุพื้นผิวที่เป็นโลหะและพลาสติก: เครื่องประดับสำหรับเด็กที่มีส่วนประกอบของโลหะและพลาสติก/โพลิเมอร์จะต้องทดสอบปริมาณสารแคดเมียมที่ migrate ออกมา ทั้งนี้ หากมีน้อยกว่า 300 ppm. ไม่ต้องทดสอบ กรณีที่มีส่วนประกอบมากกว่า 300 ppm. ต้องทดสอบการ migrate หรือ การละลายดังนี้
         (1) ส่วนประกอบที่เป็นชิ้นส่วนขนาดเล็ก
           วัสดุ มาตรฐานการทดสอบ Migratable or soluble limit
           พลาสติก EN 71:3 Not exceed 75 ppm.
           โลหะ CPSC-CH-E 1004-11 Not exceed 200 µg
         (2) ส่วนประกอบที่ไม่ใช่ชิ้นส่วนขนาดเล็กและอาจจะเอาเข้าปากได้ จะต้องทดสอบการ extract ของแคดเมียมตามมาตรฐาน CPSC Standard Operating Procedure for Measuring Lead in Children’s Metal Jewelry, February 3,2005, Section II แคดเมียมที่ถูกสกัดออกมาจะต้องไม่เกิน 18 µg
         3.4 นิกเกิลในวัสดุที่เป็นโลหะ : ใช้วิธีทดสอบการ migrate ของนิกเกิลตามมาตรฐาน BS EN 1811:1999; EN12472 ดังนี้
           Children jewelry Migratable nickel limit
           Post assemblies for children’s jewelry which are inserted into pierced ears and other pierced parts of the human body Not exceed 0.2 µg/cm2/week
           All other jewelry intended to come into direct and prolonged contact with the skin Not exceed 0.5 µg/cm2/week
       3.5 liquid Filled Jewelry เช่น การทำความสะอาดเครื่องสำอาง แป้งพอกหน้า แป้งผง เจล และแป้งที่ใช้ในเครื่องประดับสำหรับเด็ก (ไม่รวมวัสดุที่ใช้ในทางศิลปะ) : การทดสอบความเป็นอันตรายและทดสอบจุลินทรีย์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดตามมาตรฐาน ASTM F963

  4. Mechanical Requirement : ต้องทดสอบความเป็นอันตรายโดยใช้มาตรฐาน ASTM F963 Toy Safety Standard เช่น อันตรายจากแม่เหล็กที่อาจหลุดออกมาจากสินค้าและเด็กอาจกลืนเข้าสู่ร่างการ ต่างหูที่ใช้แม่เหล็กแนบติดผิว การทดสอบการบีบรัดของสร้อยคอ เครื่องประดับสำหรับเด็กที่มีแบตเตอรี่ ฯลฯ เป็นต้น

  นายสุรศักดิ์ ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่ามาตรฐาน ASTM F2923-11 เป็นมาตรฐานสมัครใจและได้รับการยอมรับจากภาคอุตสาหกรรมในสหรัฐฯ ซึ่งในอนาคตรัฐบาลสหรัฐฯ อาจนำมาอ้างอิงและกำหนดเป็นกฎระเบียบหรือมาตรฐานบังคับใช้ในประเทศ ผู้ประกอบการจึงควรทำความเข้าใจมาตรฐานดังกล่าวเพื่อเตรียมความพร้อมต่อไป

  นสพ.สยามธุรกิจ
  ประจำวันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2554