ผู้ผลิตถุงพลาสติก ถุงช้อปปิ้ง ถุงขยะ ฉลากพลาสติก

Facebook TH EN


ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม > ก.อุตฯชูโปรเจ็กต์ผลิตแรงงานโดดช่วย 4 กิจการขาด 2 แสนคน

  กระทรวงอุตฯ ผนึก 4 หน่วยงานทำโปรเจ็กต์ข้อมูลแรงงานอุตสาหกรรมนำร่อง 4 กลุ่ม "ยานยนต์-ไฟฟ้าสิ่งทอ-อาหาร" ขาดกว่า 2 แสนคน

  นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ร่วมกับ 4 หน่วยงานได้แก่ กระทรวงแรงงานกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ทำข้อตกลงโครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลอุปสงค์อุปทานแรงงาน เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนด้านบุคลากรภาคอุตสาหกรรม และปัญหาแรงงานไม่เหมาะสมกับลักษณะงาน เชื่อมโยงข้อมูลให้สอดคล้องกับความต้องการ ทั้งทางด้านผลิตแรงงานทักษะ หลักสูตรการเรียนการสอน

  ทั้งนี้ จากผลการศึกษาเบื้องต้นพบว่าขณะนี้ภาคอุตสาหกรรมขาดแคลนแรงงานราว 200,000 คน ส่วนใหญ่มี 4 กลุ่มคือ 1.อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนขาดกว่า 20,000 คน 2.กลุ่มสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มขาด 50,000 คน3.ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ขาด 30,000 คน และ 4.อาหารขาดประมาณ 20,000 คน ที่เหลือเป็นอุตสาหกรรมอื่น ๆ ส่วนแนวโน้มประเทศไทยมีทิศทางขาดแคลนแรงงานลดลง เนื่องจากนโยบายขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 300 บาท ทำให้บางกิจการอาจจะต้องเลิกเพราะแบกรับต้นทุนไม่ไหว ทำให้ความต้องการแรงงานลดน้อยลง การว่างงานเพิ่มขึ้น

  นายอภิวัฒน์ อสมาภรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ในฐานะผู้รับผิดชอบการดำเนินการกล่าวว่า โครงการจัดฐานข้อมูลอุปสงค์กำลังคนเพื่อรองรับการวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรม ได้จัดจ้างให้สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยเป็นที่ปรึกษา ในระยะแรกได้พัฒนาซอฟต์แวร์เรียกว่า ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงเศรษฐกิจและแรงงานหรือ LED-X (Labour and Economic Data Exchange ที่สามารถแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ข้อมูลของแต่ละหน่วยงานผ่านเว็บไซต์ เบื้องต้นครอบคลุมใน 4 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน, สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม, ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และอาหาร ปี 2554 จะเพิ่มอีก 5 สาขาได้แก่ อุตสาหกรรมไม้และเฟอร์นิเจอร์,พลาสติก, เครื่องหนังและรองเท้า,เซรามิก และผลิตภัณฑ์ยาง

  ด้านนายยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ผู้อำนวยการวิจัยฝ่ายการวิจัยทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาสังคม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคม เปิดเผยว่า ผลของการดำเนินการจะนำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์http://ledx.oie.go.th/ledx มีทั้งข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน สถิติต่าง ๆ จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจ อาทิ ผู้ประกอบการที่วางแผนขยายการลงทุน สามารถหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจถึงจำนวนบุคลากรที่ตรงกับความต้องการมีเพียงพอหรือไม่ ในทางกลับกันกระทรวงศึกษาธิการหรือแรงงานสามารถพัฒนาโดยเน้นเสริมทักษะ เพิ่มการศึกษาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการมากขึ้น

  นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
  ประจำวันที่ 19-21 กันยายน 2554