ผู้ผลิตถุงพลาสติก ถุงช้อปปิ้ง ถุงขยะ ฉลากพลาสติก

Facebook TH EN


ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม > 15 อุตฯ ช็อกปรับตัวไม่ทันค่าแรงขึ้น แบกต้นทุนเพิ่มสะเทือนยอดส่งออก

  สภาอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศสรุปข้อมูลการปรับค่าจ้างขั้นต่ำส่งผลกระทบมาก-น้อยรวม 3 กลุ่มอุตสาหกรรม ติงรัฐบาลขึ้นค่าแรงสูงกว่าที่ภาคธุรกิจประเมินไว้ ทำให้ปรับตัวไม่ทัน นักลงทุนขาดความมั่นใจ

  ดร.สิงห์ ตั้งเจริญชัยชนะ ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคกลางกล่าวว่า ผลการหารือของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประทศ ถึงผลกระทบต่อการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2554 เป็นต้นมาได้ข้อสรุปว่า ส่งผลกระทบต่อต้นทุนของภาคอุตสาหกรรม 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มที่ได้รับผลกระทบหนักประกอบด้วย ธุรกิจการพิมพ์ แกรนิต แก้วกระจก เครื่องนุ่งห่ม เครื่องปรับอากาศ ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ ผลิตภัณฑ์ยาง พลาสติก รองเท้า สมุนไพร ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไม้อัด น้ำตาล อาหารและเซรามิก

  2) กลุ่มผลกระทบปานกลาง คือ เฟอร์นิเจอร์ หัตถอุตสาหกรรม หลังคา หนังและผลิตภัณฑ์หนัง สิ่งทอ โรงเลื่อยและโรงอบไม้ เครื่องจักรกลการเกษตร อะลูมิเนียม พลังงานทดแทน ยา เครื่องจักรกลและโลหะการ โลจิสติกส์ 3) กลุ่มผลกระทบน้อย คือ ก๊าซ ปิโตรเคมี เหล็ก ยานยนต์ อัญมณี จัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม โรงกลั่น ซอฟแวร์ ผู้ผลิตไฟฟ้า ปูนซีเมนต์ เยื่อกระดาษ เทคโนโลยีชีวภาพ และเคมี

  ทั้งนี้ ค่าแรงที่ปรับขึ้นสูงกว่าที่ภาคธุรกิจประเมินไว้ ทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถปรับราคาได้ทันต้นทุนแรงงานอีกทั้งยังประสบปัญหาค่าเงินบาทแข็งค่าและราคาวัตถุดิบมีแนวโน้มสูงขึ้น

  นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศไม่มีความมั่นใจในหลักเกณฑ์การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ ส่งผลให้ขาดความเชื่อมั่นในการลงทุน และยังกระทบต่อการส่งออกเพราะค่าแรงที่ปรับขึ้นมีผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศคู่แข่ง เช่น เวียดนาม อินโดนีเซีย อินเดีย ฟิลิปปินส์ ฯลฯ ทำให้การส่งออกหลายกลุ่มลดลงกว่าปีที่ผ่านมา

  ดร.สิงห์กล่าวอีกว่า การปรับค่าจ้างของรัฐบาลไม่สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจของแต่ละจังหวัด โดยใช้ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) เป็นฐาน เช่นภาคกลาง จ.สุพรรณบุรี GPP จังหวด 64,481 ล้านบาท อัตราค่าจ้าง 167 บาท เทียบกับ จ.นครนายก ที่มี GPP จังหวัด 18,744 ล้านบาท กลับได้รับค่าจ้างที่สูงกว่าที่อัตรา 170 บาท จ.ราชบุรี GPP จังหวัด120,200 ล้านบาท อัตราค่าจ้าง 180 บาท เทียบกับ จ.กาญจนบุรีที่มี GPP จังหวัด 71,969 ล้านบาท แต่กลับได้ค่าจ้างที่สูงกว่าที่อัตรา 181 บาท

  สภาอุตสาหกรรมฯ มีข้อเสนอแนะว่าการปรับค่าจ้างในแต่ละจังหวัดขอให้ใช้มติของคณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด และให้ประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ำล่วงหน้า 3 เดือน เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการมีเวลาปรับโครงสร้างต้นทุนและกำหนดราคาขายได้อย่างถูกต้อง

  นสพ.ประชาชาติธุรกิจ