ผู้ผลิตถุงพลาสติก ถุงช้อปปิ้ง ถุงขยะ ฉลากพลาสติก

Facebook TH EN


ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม > วิจัยพลาสติกชีวภาพ ใช้พืชไร่มาเป็นวัตถุดิบ

  ปัญหาขยะ โดยเฉพาะสังคมเมืองใหญ่ อย่างเช่น เชียงใหม่ ได้สร้างมลภาวะสิ่งแวดล้อมกลายเป็นพิษ แนวทางที่จะลดปริมาณขยะได้อย่างยั่งยืน คือการรีไซเคิล และ ลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพลาสติกซึ่งไม่สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ” โดยนำ ผลิตผลทางการเกษตร มาสร้างเป็น ผลิตภัณฑ์ย่อยสลายได้ซึ่งสามารถลดปริมาณขยะและ เพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทยอีกด้วย

  ผศ.ดร.วินิตา บุณโยดม อาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เผยว่า ทีมงานวิจัยจากห้องปฏิบัติการพอลิเมอร์ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม พัฒนานวัตกรรมพลาสติกชีวภาพทั้งเทคโนโลยีต้นน้ำ-กลางน้ำ และปลายน้ำ เนื่องจากปัจจุบันบรรจุภัณฑ์ที่ใช้เตรียมมาจาก วัสดุปิโตรเคมี ก่อให้เกิดของเสียหรือของเหลือใช้ที่เป็นขยะจำนวนมาก ยากที่จะกำจัดและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบกับประเทศไทยมีผลิตผลทางการเกษตรที่มีมูลค่าต่ำ เช่น มันสำปะหลัง ข้าวโพด และ อ้อย ที่สามารถใช้ผลิตเม็ดพลาสติกได้

  “เทคโนโลยีต้นน้ำ ได้นำผลิตผลทางการเกษตร ประกอบด้วย มันสำปะหลัง ข้าวโพด และอ้อย หรือ ของเสียที่มีแป้งเป็นองค์ประกอบ ทำการแยกและคัดกรองหาจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการผลิตกรดแลคติก จำแนกชนิดของแบคทีเรียที่คัดเลือกได้ ศึกษาปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการผลิตกรดแลคติก รวมทั้งศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเจริญและสูตรอาหารที่เหมาะสม ผลิตกรดแลคติกจากแป้งหรือน้ำเสียที่มีแป้ง เป็นองค์ประกอบในระดับ Semi-pilot plant ซึ่งจะเป็นกระบวนการขั้นตอนเดียว โดยใช้แบคทีเรียแลคติกทำให้ย่นระยะเวลาในการผลิต ใช้ต้นทุนต่ำ ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ผศ.ดร.วินิตา กล่าวและว่า

  ขบวนการพัฒนากลางน้ำ ได้พัฒนาสูตรการผลิตฟิล์มบรรจุภัณฑ์ที่มีพอลิ (แลคติก แอซิด) เป็นองค์ประกอบหลัก ได้มีการพัฒนาสูตรที่เหมาะสม โดยนำพีแอลเอมาผสมกับอนุพันธ์ของเซลลูโลสซึ่งมีสมบัติที่แข็งเหนียว และ สารเพิ่มความยืดหยุ่นที่เหมาะสม ทำการเตรียมพอลิเมอร์ผสม โดยการหลอมผสมพร้อมกับขึ้นรูปโดยวิธีหล่อในรูปแบบบรรจุภัณฑ์ต่างๆ จากผลการทดสอบด้านสมบัติเชิงกลพบว่า เมื่อผสมพอลิเมอร์สามองค์ประกอบ สามารถปรับปรุง สมบัติเชิงกลได้โดยพอลิเมอร์ผสม ที่ได้มีความยืดหยุ่นและมีความอ่อนนุ่มเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับพีแอลเอเริ่มต้น

  และขั้นตอน สุดท้ายที่ปลายน้ำ พอลิเมอร์ที่มีพีแอลเอเป็นองค์ประกอบหลัก ได้ถูกนำไปทดสอบการย่อยสลายในสภาวะปุ๋ยหมักแบบใช้ออกซิเจน พบว่าพีแอลเอนั้นสามารถย่อยสลายได้อย่างสมบูรณ์ ภายใน 30 วัน อนุพันธ์ของเซลลูโลสไม่สามารถย่อยสลายได้ภายใน 90 วัน และ พอลิเมอร์ผสม สามองค์ประกอบนั้น สามารถย่อยสลายขึ้นกับอัตราส่วนของพอลิเมอร์ผสม

  งานวิจัยนี้สำเร็จได้จากความร่วมมือระหว่าง ห้องปฏิบัติการพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) สำหรับการขยายผล

  โดยจะมีโครงการจัดตั้ง โรงงานผลิตพลาสติกชีวภาพเพื่อทำการทดลองผลิตในระดับโรงงานขึ้น บริเวณวิทยาเขตศรีบัวบาน จังหวัดลำพูน ในอนาคตอันใกล้นี้

  ไชยรัตน์ ส้มฉุน

  นสพ.ไทยรัฐ
  ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554