ผู้ผลิตถุงพลาสติก ถุงช้อปปิ้ง ถุงขยะ ฉลากพลาสติก

Facebook TH EN


ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม > ไบโอพลาสติก ปี2554 เกิดแน่ เอสเอ็มอีเตรียมเฮ

  ไบโอพลาสติก เป็นภาพใหญ่ที่กำลังจะพลิกโฉมอุตสาหกรรมพลาสติกในบ้านเรา โดยเฉพาะผู้ผลิตเอสเอ็มอี ซึ่งมีรายเล็กรายน้อยกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปให้อยู่ในห่วงโซ่ของพลาสติกชีวภาพ หรือไบโอพลาสติก

  เพราะหากจะว่าไป บ้านเราก็มีความ น่าสนใจและความพร้อมตรงที่มีธุรกิจต้นน้ำและปลายน้ำ ที่สำคัญเราบริโภคพลาสติกในแต่ละปีมีจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติก ถ้วยชามกระดาษ สินค้าอุปโภคบริโภค

  แนวทางในการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ ที่ผ่านความเห็นชอบโดยคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2551 ที่ผ่านมานั้น เจ้าภาพหลัก คือสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกับหลาย ๆ หน่วยงาน อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, สำนัก นวัตกรรมแห่งชาติ, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ

  โดยบทบาทหน้าที่ในช่วงสามปีที่ผ่านมา ก็คือการเข้าไปกระตุ้นให้เกิดอุตสาหกรรมต้นน้ำไม่ว่าจะเป็นความพร้อมในเรื่องวัตถุดิบ ผลผลิตของแป้ง น้ำตาล การวิจัยพัฒนา การสนับสนุนภาคเอกชน และการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ห้องปฏิบัติการทดลอง มาตรฐานอุตสาหกรรม การสร้างระบบรับรองมาตรฐาน เพื่อให้แน่ใจว่า หากการผลิตออกมาจริงแล้ว จะสามารถ ลงไปสู่อุตสาหกรรมรายย่อยได้แน่ ๆ

  ประชาชาติธุรกิจตรวจสอบแผนการดำเนินการใน 3 ปีที่ผ่านมา รวมทั้งแผนที่จะเริ่มในปี 2554 ถึง 2558 ที่จะเกิดขึ้น


  ปี2551-2553 ตามเป้า แต่ไม่ตามแผน

  ในสามปีที่ผ่านมา ดร.วันทนีย์ จองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรม นวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแหˆงชาติ (สนช.) แม่งานออกมายอมรับว่า พยายามที่จะดำเนินการให้ได้ ตามเป้า คือการกระตุ้นให้เกิดอุตสาหกรรมต้นน้ำ ได้แก่การวิจัยพัฒนาในกลุ่มพืชการเกษตรต่าง ๆ เทคโนโลยีการผลิต คือทำอย่างไร บ้านเราจะสามารถเชื่อมต่อกับต่างประเทศได้

  สิ่งที่เห็นได้ในปีที่ผ่านมาก็คือการสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การจัดทำโครงการนำร่องกระตุ้นให้เกิดการใช้พลาสติกชีวภาพขึ้น

  อย่างไรก็ดี การทำงานต่าง ๆ ยังพบปัญหาในหลายประการ เรื่องแรก คือ งบประมาณ จากกรอบวงเงินที่ตั้งไว้ 1,800 ล้านบาท เมื่อจัดสรรจริงเหลือเพียงแค่ 373 ล้านบาท ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณที่ผ่านทางสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ หรือผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  สาเหตหลักก็คือกรม กอง หน่วยงานอื่น ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมต้นน้ำ มีความเข้าใจในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพน้อย ทำให้กรม กองที่เกี่ยวข้องไม่ได้ของบฯตามแผนที่วางไว้ การเชื่อมโยงของแต่ละภาคส่วน เพื่อให้เกิดการทำงานแบบครบวงจร จึงไม่เกิดขึ้น

  และสุดท้าย ปัญหานักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมต้นน้ำ คือผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ พบว่ามีไม่ต่ำกว่า 7 ราย จากกลุ่มผู้ผลิตในอุตสาหกรรมแป้ง น้ำตาล และปิโตรเคมีที่มีความสนใจลงทุน

  อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการเหล่านี้เกิดความไม่มั่นใจในเรื่องการเมือง ความเอาจริงของภาครัฐ เช่นต้องออกนโยบายให้ชัดเจน ว่าจะสนับสนุนอย่างไร การลงทุนของภาคเอกชนจึงจะไม่เสี่ยงจนเกินไป ผลิตออกมาแล้วมีคนใช้

  มาตรการเรื่องสิ่งแวดล้อม หรือการบังคับใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานราชการอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งสถานการณ์โลกในปี 2553 มีความผันผวน ก็ยิ่งส่งผลให้การลงทุนต่าง ๆ ต้องชะลอไป

  ปี2554 โรงงานต้นแบบเกิดแน่

  ในปีงบประมาณ 2554 นี้ ในวงเงิน 1,300 กว่าล้านบาท ตามแผนที่ สนช.ขออนุมัติไปนั้น ประการแรก คือการทำให้เกิดโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพนำร่อง ขนาดกำลังการผลิต 1000-10,000 ตันต่อปี โดยสัดส่วนการลงทุนของภาครัฐไม่เกิน 30 เปอร์เซ็นต์ และเอกชนลงทุน 70 เปอร์เซ็นต์

  สำหรับโรงงานนำร่องดังกล่าวนี้ ทาง สนช.มีความพร้อมในเรื่องของงานวิจัย และเทคโนโลยีที่สามารถนำมาพัฒนาสู่อุตสาหกรรมต้นแบบได้เลย รวมทั้งกลุ่มที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีต่าง ๆ จากต่างประเทศ ก็มีความพร้อมแล้ว

  โดย สนช.จะผลักดันให้เม็ดพลาสติกที่ได้จากโรงงานน่ำร่อง ต้องขายให้กับสมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ในราคาใกล้เคียงกับเม็ดพลาสติกจากปิโตรเลียม ชนิด PE และ PP (กลุ่มที่นำไปทำบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร ถุงใส่อาหาร ใช้แล้วทิ้ง) เป็นจำนวนไม่ต่ำกว่าปีละ 500 ตัน นับตั้งแต่เริ่มผลิตเป็นระยะเวลา 3 ปี

  ทั้งนี้ ทาง สนช.ได้ประเมินแล้วว่า ตลาดมีความต้องการผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพในห้างสรรพสินค้า แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ในอุตสาหกรรมการเกษตรและสิ่งทอ ไม่ต่ำกว่า 100,000 ตันต่อปี

  ปี2554-2558 เชิงพาณิชย์เกิด

  สำหรับการดำเนินการต่อในระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2554-2558 ที่จะถึงนี้ มีทั้งหมด 20 โครงการ ดำเนินการโดยภาครัฐและเอกชน รวม 33 หน่วยงาน เข้าไป เสริมโครงการเดิม ซึ่งได้ทำมาตั้งแต่ปี 2551

  เรื่องแรกคือ การสร้างความพร้อมด้านวัตถุดิบ เช่น การส่งเสริมผลผลิต ฝึกอบรมเกษตรกร และกำหนดเขตพื้นที่การเพาะปลูก 2.เร่งรัดและสร้างเทคโนโลยี เช่น ให้มีการถ่ายทอด จับคู่ผู้ประกอบการวิจัยพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีของประเทศ

  3.สร้างอุตสาหกรรมและธุรกิจนวัตกรรม โดยการจัดตั้งโรงงานนำร่องให้สามารถใช้งานได้ในปี 2556 รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมสำหรับเทคโนโลยีในการทำเม็ดพลาสติกชีวภาพ โมโนเมอร์ และโพลีเมอร์ ทำคอมพาวนด์ และผลิตภัณฑ์จากพลาสติกชีวภาพ ส่งเสริมการจัดงานแสดงสินค้า ทั้งในและนอกประเทศ 4.การสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เช่น สร้างมาตรฐานในการทดสอบคุณภาพของพลาสติก ผลักดันมาตรการทางด้านสิ่งแวดล้อม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

   

  นสพ.ประชาชาติธุรกิจ